Kansainvälisen edunvalvonnan ja vaikuttamisen painopisteitä

 

 • Ay-oikeudet ja järjestäytyminen
 • Laadukkaat julkiset palvelut
 • Työllisyys ja sen edistäminen
 • Kunnon työ (’Decent Work’) köyhyyden vähentäjänä
 • Kansainvälinen talous ja talouskriisi
 • Palkkatasa-arvo
 • Työvoiman liikkuvuus ja eettinen rekrytointi
 • YK:n Post2015 -tavoitteet, kehityspolitiikka, ilmastonmuutos              
 • sosiaaliset perusoikeudet
 • verotus
 • palveluiden yksityistäminen

 

Edunvalvontaa Euroopassa

 

FIPSUn liitot toteuttavat Euroopan tason edunvalvontatyötään eurooppalaisten kattojärjestöjensä kautta. Tärkeä yhteistyökumppani on myös palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen edustusto Brysselissä. Euroopan tason päätöksiin vaikutetaan myös kotimaan työnantajien ja poliittisten päättäjien kautta. 

 

Euroopan julkisen alan ammattiliittojen kattojärjestö

Federation of European Public Services Unions EPSU

 • yli 250 jäsenliittoa 48 eri maasta
 • edustaa lähes 8 miljoonaa eurooppalaista työntekijää

 

Opetusalan eurooppalainen kattojärjestö

European Trade Union Committee for Education ETUCE

 • 131 jäsenjärjestöä 48 eri maasta
 • edustaa 11 miljoonaa opettajaa

 

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY

European Trade Union Confederation ETUC

 • 85 eurooppalaista keskusjärjestöä 36 maasta
 • edustaa yhteensä reilua 60 miljoonaa jäsentä
 • Suomesta palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava

 

Suomen palkansaajakeskusjärjestöjen edustusto FinUnions

FinUnions

 • Suomen palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen edustusto Brysselissä
 • välittää tietoa, analyysia ja uutisia EU:n päätöksenteosta työelämään liittyvissä asioissa

 

Pohjoismainen yhteistyö

FIPSUn liitot tekevät tiivistä yhteistyötä muiden pohjoismaisten julkisen alan ammattiliittojen kanssa. Pohjoismainen yhteistyö sisältää tiedon- ja kokemusten vaihtoa sekä yhteisten kantojen muodostamista kattojärjestöissä käsiteltäviin asioihin.

 

NOFS 

 • Pohjolan julkisalojen ammatillinen yhteisjärjestö
 • jäseninä JHL, Tehy, SuPer, Pardia, Jyty, Talentia
 • valmistelee ja koordinoi liittojen yhteistyötä PSIssä ja EPSUssa. 

 

NLS

 • opettajajärjestöjen pohjoismainen yhteistyöjärjestö
 • jäsenenä OAJ
 • edistää vuoropuhelua, tiedonvaihtoa ja opettajien edunvalvontaa

 

Euroopan tason sosiaalinen vuoropuhelu

Tärkeä vaikuttamisen kanava on Euroopan tasolla käytävä sosiaalinen vuoropuhelu eli sosiaalidialogi. Sosiaalinen vuoropuhelu tarkoittaa työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välistä neuvottelua sekä yhteisiä tavoitteita ja toimia Euroopan tason politiikassa ja lainsäädännössä. Sosiaalisen vuoropuhelun asema on määritelty EUn perussopimuksissa, ja komissio tukee ja seuraa sen kehittymistä ja tuloksia. 

Euroopan Unionin tasolla tapahtuva sosiaalinen vuoropuhelu velvoittaa ja ohjaa työelämää myös Suomessa. Siksi FIPSU on mukana vaikuttamassa Euroopan tason linjauksiin ja päätöksiin julkisen alan ammattiliittojen Euroopan tason kattojärjestöissä. Julkisen alan sosiaalisessa vuoropuhelussa käsitellään EUssa esillä olevia, työelämän kehittämisen kannalta keskeisiä kysymyksiä, kuten

 • laadukkaat julkiset palvelut
 • rakennemuutokset
 • talouskriisin vaikutukset
 • tasa-arvo, syrjimättömyys
 • työvoiman riittävyys
 • siirtolaisuus
 • nuorisotyöttömyys
 • työhyvinvointi ja työsuojelu
 • osallistava hallinto
 • elinikäinen oppiminen

FIPSUn liitot osallistuvat Euroopan tason sosiaaliseen vuoropuheluun kunta-alalla, valtionhallinnossa, sairaalasektorilla ja opetusalalla.

 

Edunvalvontaa maailmalla

 

Globalisaatio vaikuttaa merkittävästi ammattiliittojen toimintaympäristöön ja haastaa liittoja puolustamaan julkisten palvelujen ja työntekijöiden asemaa entistä voimakkaammin. Ay-liikkeen näkökulmasta globalisaation uhka liittyy siihen, että se hyödyttää erityisesti monikansallisia yrityksiä ja kansainvälisiä rahoituslaitoksia. Globalisaatio edistää julkisten palvelujen yksityistämistä ja kilpailutusta sekä sääntelyn purkamista.

Julkisen alan ammattiliittojen haasteena on perustella päättäjille, ettei yksityistäminen yleensä tuota toivottuja säästöjä eikä tehosta toimintaa, vaan heikentää palvelujen tasavertaista saatavuutta ja alueellista kattavuutta.

FIPSUn jäsenliitot toteuttavat globaalia edunvalvontaansa kautta kattojärjestöjensä PSIn ja EIn kautta. PSI ja EI seuraavat tiiviisti Maailman kauppajärjestö WTOn, MaailmanpankinKansainvälisen valuuttarahasto IMF:n, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECDn (ay-komitea TUAC) toimintaa ja linjauksia sekä pyrkivät vaikuttamaan julkisen sektorin toimintamahdollisuuksien sekä laadukkaiden julkisten palvelujen ja alan työntekijöiden työehtojen turvaamiseksi.

 

Julkisalojen kansainvälinen liitto PSI

Public Services International PSI

 • 670 julkisen alan jäsenliittoa 154 maasta
 • edustaa yli 20 miljoonaa jäsentä

Opetusalan kansainvälinen järjestö EI

Education International EI

 • 400 jäsenliittoa 170 maasta /alueelta
 • edustaa yli 30 miljoonaa jäsentä varhaiskasvatuksesta yliopistoihin